මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, August 31, 2019

දිලෙන ලෙලෙන තරු වගේ ……….අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....රූපවාහිනී ළමා ගී

දිලෙන ලෙලෙන තරු වගේ ……….අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.

Image result for stars at night with kids

90-92 කාලයේ ජාතික රූපවාහිනියේ විකාශය වුණු උදාර හෝ ළමා ගී වැඩසටහනක  VHS පිටපතකි .


දුර්වල වීඩියෝ සහ ශ්‍රවණ තත්වය ගැන සමාව අයදිමි .

අපට පහන් වැටක් වෙමින් එම වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කල නිර්මාණ ශිල්පීන්ට මාගේ උත්තමාචාරය

Image result for stars at night with kids

සේයාරූ

 අන්තර්ජාලයෙන්  Google Images,  සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි

No comments:

Post a Comment