මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Saturday, January 5, 2019

රූපණ පොඩිත්තන් අවුරුද්ද දුටු හැටි ...රූපණ පැන්චන්ගේ සාදය .......

රූපණ පොඩිත්තන් අවුරුද්ද දුටු හැටි ...රූපණ පැන්චන්ගේ සාදය ....... 
http://rupane.com/vimeo-video/rupane-episode-70-january-06-2018/

කැනඩාවේ රූපණ අන්තර්ජාල රූපවාහිනියේ වෙබ් ගත අපුර්ව අත්දැකීම

Image result for rupane


විධායක නිෂ්පාදනය සහ සංස්කරණය - වීරා ෆොන්සේකාඅධ්‍යක්ෂණය - දිනේෂ් පීරිස්සංකල්පය සහ පිටපත - අනුරුද්ධ වැලිගමගේ


Image result for rupane

1 comment: