කවි .....

සඳ එළිය දිගේ,මල් සුවඳ දිගේ……..Image result for moon and stars

සඳ එළිය දිගේ,මල් සුවඳ දිගේ
තරු රටා දිගේ විගහින්
හනි හනික දුවයි ගත විඩා නොදෙයි
මේ මිහිරි කවක් විලසින්………..

මහ සයුරු මැදින් කළු වලාකුළින්
හනි හනික දුවයි විගහින්
තරු අතර රැඳී නෙක රටා අ දී
යලි එබී බලයි සැණෙකින්


දුරු කතර ගෙවා සරතැස නිමවා
මද නිසොල්මනේ හිඳිමින්
නෙතු කවුළු පියන් නිති විවර කරන්
විද බලයි අරුම කදිමින්


අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Related image

Comments

Popular posts from this blog