මව් බිමෙන් බැහැරව ශීත හිමරටක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ මතක මංපෙත ........

Wednesday, March 20, 2019

Beyond the Destination Cruiser Travel guide for Landmark travelling.............

Image result for paris


මේක ඉංග්‍රීසි යෙන් තියෙන බ්ලොග් අඩවියක් . මගේ සංචාරක අත්දැකීම් ඇසුරින් සංචාරක ඉසව් කරා යන්නට දෙන අත්වැලක් .

Beyond the Destination Cruiser

Travel guide for Landmark travelling.............
Image result for maligne lake


මගේ අරමුණ  ලැබෙන අදහස් අනුව යාවත් කාලීන කරන්නයි .

Image result for sigiriya


මේ තැන්වලට යන්න හිතනවා නම් මේ අදහස් උදව්වක් වේවි කියල හිතනවා .

ඔබේ අදහස් ලියන්න . ප්‍රශ්න අහන්න . යාළුවන් අතරේ බෙදා ගන්න .

https://beyondthedestinationcruiser.blogspot.com/


සැමට ස්තුතියි .

අනුරුද්ධ

Disclaimer

The above comments are based on my personal travel experiences to this particular location in summer months. Your experience may vary due to weather and traffic.
My trips were not sponsored by any of the authorities and my comments are not biased or representing any views of governing bodies.
History and information extracted from Wikipedia and photos were selected from Google images and all rights reserved with original owners.
This is only for an informational purpose. Not for commercial use.

Note.


Hope you will enjoy your visit. Please make your comments, suggestions & travel questions. I am happy to provide information on my earliest convenience & update the post accordingly.

Image result for nasa kennedy space center florida

No comments:

Post a Comment